تاريخ روز : پنجشنبه 10 خرداد 1403

سامانه اطلاع رساني سهامداران شركت سرمایه گذاری سیمان تامین (سهامی عام)

  

نمودارها 

 

اطلاعات عمومی 

 

افزایش سرمایه شرکت سرمايه گذاری سيمان تامين (نماد : سیتا) 

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز 169-A02-IOP-DPM مورخ 1402/09/21 و براساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1402/10/04 با توجه به افزایش سرمایه شرکت از مبلغ11.000.000 میلیون ریال به مبلغ 22.000.000 میلیون ریال (از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ 5.000.000 میلیون ریال، از محل اندوخته مبلغ 6.000.000 میلیون ریال) نحوه استفاده از حق تقدم و مشارکت در پذیره نویسی به شرح زیر می باشد: 

الف) سهامدارانی که در سامانه سجام ثبت نام کرده اند و به موجب گواهی حق‌تقدم خرید سهام، فاقد مطالبات بوده و یا مطالبات آنان، بهای سهام جدید را تأمین نمی‌‌کند، می‌بایست ظرف مهلت مقرر با مراجعه به"درگاه یکپارچه ذینفعان بازار سرمایه" به آدرس https://ddn.csdiran.ir ، ضمن اعلام موافقت با تبدیل مطالبات به سرمایه در سامانه مذکور، بهای سهام یا مابه‌التفاوت آن را به حساب معرفی شده  توسط شرکت سپرده‌گذاری مرکزی واریز نمایند. 

ب) سهامدارانی که در سامانه سجام ثبت نام ننموده‌اند موظفند چنانچه به موجب گواهی حق‌تقدم خرید سهام جدید، فاقد مطالبات بوده و یا مطالبات آنان، بهای سهام جدید را تأمین نمی‌‌کند، می‌بایست ظرف مهلت مقرر بهای سهام یا مابه‌التفاوت آن را از طریق شناسه پرداخت که شامل کد ملی برای اشخاص حقیقی و شناسه ملی برای اشخاص حقوقی می باشد، به حساب شمارۀ 370546568 به ‌نام شرکت سرمایه گذاری سیمان تأمین (سهامی عام)، نزد بانک رفاه کارگران شعبۀ دکتر حسابی کد 1258 واریز و رسید بانکی مربوطه را به انضمام گواهینامۀ حق‌تقدم خرید سهام جدید، ظرف مهلت استفاده از حق‌تقدم، با پست سفارشی به نشانی تهران، شهید قندی-نیلوفر، خیابان پاکستان،خیابان مزارشریف (چهارم)، پلاک4، طبقه4 به کدپستی 1531635117 ارسال نموده و یا مدارک را به آدرس  فوق الذکر تحویل و رسید دریافت نمایند.سهامدارانی که در سامانه سجام ثبت نام ننموده اند و به موجب گواهینامۀ حق‌تقدم خرید سهام جدید، دارای مطالبات به میزان بهای سهام جدید می‌باشند، می‌بایست ظرف مهلت مقرر ضمن تکمیل گواهی حق‌تقدم، مبنی بر اعلام موافقت با تبدیل مطالبات به سرمایه، مراتب را با پست سفارشی به نشانی تهران،شهید قندی-نیلوفر، خیابان پاکستان، خیابان مزارشریف (چهارم)، پلاک4، طبقه4 به کدپستی  1531635117  ارسال نموده و یا مدارک را به آدرس فوق الذکر تحویل و رسید دریافت نمایند. " مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام از تاریخ 1402/11/01  لغایت  تاریخ 1403/01/01  می باشد. "

 

اطلاعیه ها 

 
دریافت به صورت RSS     : دوره مالی